Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne.

        1. Sklep ekspresowelajki.pl to strona internetowa, której celem jest sprzedaż usług świadczonych drogą elektroniczną. Zakres działalności platformy obejmuje prowadzenie kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych.

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest spółka MAXIMALLY LTD zarejestrowana w 85 Great Portland Street, Londyn, o numerze rejestracyjnym: 12385320

Adres  e-mail: biuro@ekspresowelajki.pl

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 1. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie linku do promowania strony
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatności elektroniczne
 1. Rozliczenia transakcji w sklepie internetowym ekspresowelajki.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności Tpay.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem.
        5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.                        Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej                    wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia                Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania                  przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
           
        6. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym                        razie zamówienie zostanie anulowane.

Reklamacje

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres e-mail biuro@ekspresowelajki.pl
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
        4. Gwarancja na dostarczone usługi obejmuje czas 30 dni od dnia zamówienia. W tym czasie w razie, zmniejszenia ilości dostarczonych usług,
            po informowaniu o tym sprzedającego przez klienta, realizacja usługi zostanie wznowiona. Po 30 dniach od zamówienia, w razie                                  zmniejszenia dostarczonych usług, zamówienia nie będą wznawiane, a reklamacje nie będą rozpatrywane. 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez ich Administratora wyłącznie w celu realizowania usług oferowanych przez Sklep.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za linki pozostawione na stronie przez innych Użytkowników, a także za treści, które zostaną wyświetlone po ich otwarciu w przeglądarce internetowej komputera lub na innym urządzeniu elektronicznym.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.